algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

 

Studio Liever is opgericht voor ouders van te vroeg geboren kinderen, is opgericht door Ramona Roding, gevestigd in Breda en ingeschreven onder nummer 760339951 bij de Kamer van Koophandel.

 

2. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk.

 

3. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, middels een aanbod op maat. Dat kunt u opvragen bij Studio Liever.

Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het oriëntatiegesprek aan u gefactureerd worden.

 

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL69KNAB0259735175 t.a.v Studio Liever.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Studio Liever een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Studio Liever gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Studio Liever zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Studio Liever gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

5. Aansprakelijkheid

Studio Liever sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Studio Liever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Liever.

 

6. Vertrouwelijkheid

Studio Liever verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 

7. Verslag

Op verzoek van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden worden gemaakt. Dit verslag wordt door Studio Liever zelf gemaakt.

 

10. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van studio Liever,. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.